Ett program för Sverige

riksdagshusetLite tankegodis! Då detta program är långt ifrån komplett, inkom gärna med egna förslag, punkter, kritik och idéer. Jag kommer att revidera listan emellanåt och tills vidare ger jag mig själv rätten att agera politisk, ideologisk Judge Dredd; det vill säga (åsikts)polis, domare och bödel på en och samma gång. Men, vem vet, kanske detta kan bli embryot till något större en gång i framtiden?

Förslag på program

Grundlags- och Demokratifrågor

 1. Sveriges monarki bevaras.
 2. Minska antalet riksdagsledamöter till 149, ta bort 4-procentspärren och inför majoritetsval i tvåmansvalkretsar.
 3. Inför direktval av statsminister, som måste bilda majoritetsregeringar.
 4. Inför term limits för alla nationella politiska, byråkratiska toppjobb/uppdrag. Ingen skall kunna bli vald eller utsedd till samma post mer än två gånger på rad.
 5. Skilj riksdagsval och kommunalval.
 6. Tillsätt en grundlagsutredning med uppgift att framarbeta förslag på en riktig konstitution som bl.a. kraftigt begränsar offentliga organs rätt att inskränka personliga fri- och rättigheter. Förändringar av konstitutionen skall sedan enbart kunna genomföras av folket medelst folkomröstning. Brott av politiker och offentligt anställda mot den samma skall automatiskt leda till riksrättsåtal som skall kunna leda till upp till 25 års fängelse.
 7. Yttrandefriheten stärks speciellt genom avskaffande av diverse begränsningsregler, som hets mot folkgrupp. Enbart säkerhetspolitiska begränsningar och lagar mot rent förtal av enskilda individer bevaras.
 8. Lägg ner landstingen. Existerande sjukhus och andra vårdinrättningar privatiseras eller överförs på stat och kommuner.
 9. Minimera den statliga styrningen av kommunerna till en lagstadgad skyldighet att ansvara för ett existensminimum, brandskydd, grundutbildning och äldreomsorg (där privata, kooperativa eller andra alternativ fattas).
 10. Underlätta både kommundelningar och kommunsammanslagningar genom folkomröstningar; folket skall avgöra.
 11. Mindre kommuner kommer ej behöva heltidsanställda kommunalråd. Återinför istället borgmästarämbetet.
 12. Fler kommunala folkomröstningar i kontroversiella sakfrågor som ”skrytbyggen” (alltid med krav på vidhängande konkreta finansieringsplaner).
 13. Avskaffa alla former av offentliga parti-, press- och organisationsstöd.

Utrikes- & Försvarspolitik

 1. Som tillhörande den västerländska kulturkretsen skall Sverige tillhöra EU. Dock innebär detta inte att stilla acceptera alla dumheter som kommer från Bryssel.
 2. Sverige skall av samma skäl som ovan även tillhöra NATO.
 3. Stärk det svenska försvaret till europeisk genomsnittsnivå.

Polis & Rättsväsende

 1. Återkommunalisera ordningspolisen. En potent rikspolisorganisation behålls med fokus på grov brottslighet.
 2. Avskaffa nämndemannasystemet.
 3. Hårdare straff för grov våldsbrottslighet, uppvigling, terrorism och våld mot tjänsteman.
 4. Avkriminalisera användandet av lätta droger, men stärk möjligheterna för tvångsvård av grova och/eller allmänfarliga missbrukare.
 5. Laglydiga medborgares rätt att äga jaktvapen och bära handeldvapen för självförsvar, samt rätten att försvara sin egendom om/när polisen ej kan göra det, stärks.
 6. Sverige skall aktivt delta i arbetet med att bekämpa politisk, religiös och annan terrorism både hemmavid och internationellt.

Ekonomi, Skatter & Bidrag

 1. Bind kronans värde till guldet och avskaffa Riksbankens räntesättningsmakt.
 2. Alla former av offentligt stöd till banker grundlagsförbjuds.
 3. Sänkt skattetryck till c. 33 procent bl.a. genom att växla bidrag mot avdrag.
 4. Plattskatt för privatpersoner på max 20 procent och ett grundavdrag på 50000:- (eller mer?).
 5. Ersätt barnbidrag, offentlig barnomsorg och föräldraförsäkring med ett vårdnadsbidrag.
 6. Slå samman kvarvarande socialförsäkringar till ett existensminimumsystem i kommunal regi.
 7. Avskaffa den kommunala skatteutjämningen och alla glesbygdsstöd och återför istället företagsbeskattningen till kommunerna. Detta gör det möjligt för lokalpolitiker att skapa gynnsamma företagsklimat.
 8. Avskaffa bensinskatten.
 9. Återinför sambeskattningsmöjligheten för gifta.

Hälso- & Sjukvårdspolitik

 1. Inför en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring.
 2. Stat och kommuner skall enbart bedriva sjukhus och andra vårdinrättningar när och där andra alternativ saknas.
 3. Begränsa Socialstyrelsens uppgifter till att fungera som läkemedelskontrollant. Vad svenska folket äter, dricker, röker och förnöjer sig med ligger icke inom statens domäner.
 4. Halvera punktskatterna på alkohol och tobak (eller i.a.f. på öl och vin).

Jobb- & Näringslivspolitik

 1. Avskaffa alla former av stöd och bidrag till företag.
 2. Minimera antalet lagar och regleringar, speciellt för nya och små företag.
 3. Ersätt starta-eget-bidraget med en treårig skattefrihet för nystartade företag.
 4. Halvera reavinstskatten på aktiesparandet och slopa den s.k. dubbelskattning på aktieutdelningar. Dessutom bör reavinsten på aktier sänkas över tid för att gynna långsiktigt ägande och dito sparande. Aktieinnehav på längre än 20 år kan helt skattebefrias.
 5. Liberalisera arbetsmarknaden genom att avskaffa LAS och MBL, förstatliga a-kassorna och stoppa alla offentliga bidrag till fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.
 6. Inför marknadshyror under ordnade former. Staten skall inte finansiera kulturvänsterns boende på Söders höjder.
 7. Privatisera alla affärsdrivande verk och statliga bolag.
 8. Avskaffa Systembolaget.
 9. Privatisera SJ och så mycket av spårsystemet som möjligt. Trafikrättigheter på kvarvarande statliga banor uthyres till högstbjudande.
 10. Avyttra Sveriges andel i SAS.
 11. Bygg fler motorvägar för förbättrade kommunikationsmöjligheter.
 12. Förbjud biltullar på offentligt finansierade vägar.

Kulturpolitik

 1. Kultur skapas av fria människor i fritt samarbete och över tid ackumuleras inom länder unika goda, vackra och värdefulla lokalvarianter som speglar det historiska arvet bidrar till att skapa nationell självkänsla och stolthet. Det offentliga Sverige skall därför enbart slå vakt om kulturarvet.
 2. Svenska Kyrkans särställning avskaffas. Ansvaret för historiskt viktiga kyrkobyggnader överförs dessförinnan till Riksantikvarieämbetet som en del av kulturarvet.
 3. Lagstiftningen för att skydda kulturhistoriska viktiga byggnader och miljöer skärps, bl.a. genom statlig vetorätt rörande betydande kommunala rivningsprojekt (alternativt krav på en kommunal folkomröstning).
 4. Lägg ner SR/SVT/UR! Statlig media hör icke hemma i en demokrati.
 5. Fri etableringsrätt för TV- och radiosändningar.
 6. Avpolitisera kulturen genom att avskaffa alla former av stöd och bidrag förutom till statliga museer och nationalscener som Kungliga Operan, m.fl.
 7. Privatisera Moderna Museet.

Utbildningspolitik

 1. Kommunaliseringen av grund- och gymnasieskolan upphävs. De skolor som inte under en övergångsperiod övertas av privata, kooperativa eller andra alternativa huvudmän återgår till staten.
 2. För att kunna emottaga s.k. skolpeng måste skolor erbjuda kurser i svenska, engelska, historia, samhälls- och naturkunskap, samt ge alla elever betyg enligt en 5-gradig skola i alla ämnen, samt i ordning och uppförande. Möjligheter till kvarsittning och att tvinga elever att gå om terminer eller läsår vid otillräckliga studieresultat återinförs.
 3. Skolor som emottar skolpeng måste regelbundet tillåta statliga skolinspektörer att genomföra kvalitetskontroller och nationella prov i lagstadgade kärnämnen. Upprepade misslyckanden med att uppnå nationellt fastställda kvalitetskrav skall leda till uteslutning från skolpengssystemet.
 4. Stärk föräldrarnas ansvar för barnens uppfostran och skolgång genom att ge skolpengen direkt till dem.
 5. Inga kommunala veton mot privata, kooperativa eller andra alternativa skolor. Kommuner tillåts endast bedriva skolverksamhet på orter där godtagbara alternativ saknas.
 6. Begränsa CSN-bidraget för grundstudier på högskolenivå till fyra år, samt inför högre krav på studieresultat.
 7. Avpolitisera utbildningssektorn genom att bl.a. avskaffa regeringens formella utseende av professorer och avskaffandet av s.k. målstyrda forskningsanslag.
 8. Alla former av stöd till ”ideologisk” forskning, typ genusvetenskap, avskaffas.
 9. Halvera antalet offentligt finansierade universitet och högskolor, privatisera resten.
 10. Bildandet och finansieringen av privata högskolor och universitet uppmuntras genom generösa gåvo- och fonderingsregler.
 11. Ta bort regler som begränsar individers rätt att bedriva doktorandstudier genom egen eller annan extern finansiering.
 12. Lägg ner existerande lärarutbildningar och starta nya, med ny personal, baserade på traditionell västerländsk utbildningstraditioner.
 13. Höj läraryrkets status genom att tvinga alla lärare att passera en certifieringsprocess enligt den nya lärarutbildningens kriterier. Misslyckande skall leda till avsked (i offentligt finansierade skolor).

Flykting- & Invandringspolitik

 1. Sverige skall leva upp till internationellt ingångna avtal om flyktingmottagande.
 2. Max 6-månaders handläggningstid för flyktingärenden.
 3. Avskaffa alla bidrag till invandrare, men fri arbetskraftsinvandring (med företag som sponsorer) och för personer som för in minst 5 miljoner SEK i landet för att starta företag.
 4. Begränsa stödet till flyktingar till existensminimum i max 3 år. Därefter åligger det flyktingar själva att ansvara för sitt uppehälle.
 5. Om situationen i hemlandet förbättras skall flyktingstatusen för individer därifrån automatiskt omprövas.
 6. Utvisa flyktingar och invandrare som begår brott som renderar mer än 1 års fängelse.
 7. Inför obligatorisk svenskundervisning och språktest inom tre år.
 8. Avskaffa hemspråksundervisningen.
 9. Medborgarskapsansökan skall kunna inlämnas efter fem år i Sverige, samt efter passerat språktest. För att erhålla medborgarskap skall individen dessutom passera ett assimileringstest som visar att han/hon besitter baskunskaper om svensk historia och kultur.
 10. Om invandrare uppvisar direkt och/eller återupprepad ovilja att anpassa sig till rådande lagar och allmänna sociala, kulturella konventioner skall uppehållstillstånd och medborgarskap kunna återkallas genom ett domstolsförfarande.

Natur– & Energipolitik

 1. Ge en balanserad expertgrupp i uppgift att förutsättningslöst utreda den s.k. AGW-teorin om global uppvärmning.
 2. Avskaffa alla offentliga subventioner till vindkraftverk.
 3. Bygg nya kärnkraftverk.
 4. Avskaffa bygglovskravet och inför istället en förenklad miljöprövning för byggande på egen mark.
Annonser

17 reaktioner på ”Ett program för Sverige

 1. Du har nedtecknat ett kraftfullt och verkligt borgerligt politiskt program, Anders!

  Detta program är redan fylligt som det är, men kanske kan det fortfarande kan tjäna på olika förslag och här kommer ett litet bidrag.

  Det är ytterst väsentligt för att land att ha en konstant dynamisk ekonomi. För att marknaden, näringslivet, ekonomin i ett land ska vara konstant dynamisk, krävs ständiga och stora investeringar. För att det ska vara lockande att investera – och i förlängningen, tack vare investeringarna, kunna driva företag i ett land – måste kapitalskattepolitiken rörande ev reavinster på dessa vara gynnsam, tvärt emot dagens läge där Sverige lär ha världens högsta kapitalskatter.

  För att råda bot på detta investerings- och företagarmässigt undermåliga tillstånd, föreslår jag ödmjukt att dagens reavinstskatt på vinster från det ytterst samhällsnyttiga aktiesparandet sänks från dagens konfiskatoriska 30 procent till, säg, 10-15 procent.

  Dessutom bör reavinsten på aktier sänkas ju längre tidsmässigt aktieinnehav det handlar om. Aktieinnehav på längre än 20-30 kan ev helt befrias från reavinstskatt.

  Därtill bör den s k dubbelbeskattningen på aktieutdelningar avskaffas. Utdelningar som aktiebolag ger till sina ägare är redan beskattad en gång i form av statens skatteuttag på bolagets vinst. Dessutom har bolaget därtill betalat skatter i sin löpande verksamhet som mervärdesskatt mm, vilket gör att aktieutdelningarna de facto är trippelbeskattade…

  Att lindra beskattningen av aktieutdelningar torde verka mycket gynnsamt på det svenska småföretagarklimatet, eftersom många familjeföretag etc drivs i form av aktiebolag och ägarna av dessa ej har råd att ta ut reguljär lön utan blott lever på utdelningarna på sina familjebolagsaktier. Att utöver dessa aktieutdelningar ta ut lön i familjebolaget skulle slå för hårt rent skattemässigt.

  Om dagens dubbel-/trippelbeskattning av aktieutdelningar ska behållas, ska den sänkas från dagens ohemula 30 procent till, säg, 5-10 procent eller så.

  Detta är några finanspolitiska skattesänkarförslag i syfte att göra Sverige attraktivare som investerings- och (små)företagarland.

  Mvh,
  Thomas

  Gilla

   • Innan du rusar iväg och vill lagstifta om aktiesparandet så vill jag delge dig lite om hur komplicerad aktiemarknaden är idag. Till exempel så ägs en genomsnittlig aktie i 22 sekunder. Följande är ett utdrag från en artikel jag skrev till den svenska tidskriften Contra. Är du förresten en prenumerant?

    Hedgefondförvaltare, banker och aktiemäklare använder sig idag av något som man kallar ”svarta lådan” för att tjäna pengar på ”buggar” i finanssystemet. Det handlar om att med teknikens hjälp vara snabbare än en människa hinner reagera på bl.a. NASDAQ. ”Svarta lådan” köper och säljer under loppet av mikrosekunder. Det kallas högfrekvenshandel. Aktörerna har utvecklat dataprogram (algoritmer) som analyserar ”mönster” i handeln, utan att ta hänsyn till bolagens verkliga värde. Datorerna söker av hundratals eller tusentals aktier världen runt och försöker hitta onormala mönster i handeln. Sådana hittades förr av skickliga börsmäklare, men det tog minuter eller till och med timmar. Nu sker det på mikrosekunder. En aktör kan dock inte vinna större fördelar än att han måste vara uppkopplad med minst trehundra meter kabel, så när den svarta lådan (i en miniatyrvariant) är inpluggad på NASDAQ så har alla som är placerade i lokalen oavsett var i lokalen, samma förutsättningar att tjäna pengar. Det är en form av ekonomisk ”doping” för ovanstående aktörer på aktiemarknaden, som tyvärr medför klara fördelar för dessa aktörer framför småspararaktörer. De största black box-faciliteterna som tas i anspråk kostar mellan 300 och 400 miljoner dollar att bygga.
    En aktör vinner på att handla blixtsnabbt, och det gäller att ha en snabb uppkoppling och en kort kabel. Signalerna går med ljusets hastighet. I Stockholm är det möjligt att hyra en kvadratmeter i samma rum som Börsens huvuddator. Det kostar xx.xxx kronor i månaden. Alla som hyr plats där får exakt lika lång kabel till huvuddatorn. Vanliga börsmäklare, för att inte tala om småsparare, hamnar hopplöst efter. Deras uppkopplingar kräver sekunder, inte mikrosekunder. Och dessutom måste handelsmönstren analyseras kognitivt, vilket tar tid.
    Om handeln helt styrs av svarta lådor, som slåss med varandra med millisekunder som vapen riskerar vanliga människor att hamna i en situation där de inte längre kan tjäna pengar på Börsen. Varför ska de då finnas där? Varför ska de ställa upp med kapital som inte ger någon avkastning? Industrin får problem att generera kapital och när Börsen blir ointressant som investeringsobjekt hamnar allmänhetens pengar istället troligen på bostadsmarknaden där en annan sorts bubbla kan blåsas upp. Men det är nog inte i första hand den breda allmänheten som drabbas av de svarta lådorna. Den breda allmänheten sparar i aktier med år som perspektiv.
    Det finns dock traders dels i de stora mäklarhusen men också i form av privatpersoner som är ”daytraders” och som fått ett uppsving när det blivit möjligt att handla från den egna datorn med hjälp av lågprismäklare som Avanza och Nordnet. Men denna typ av traders har handlat med perspektiv på några timmar. De kan ha köpt och sålt samma aktie flera gånger per dag. Något som har jämnat ut ojämnheter i kurssättningen och i stort sett förbättrat effektiviteten på marknaden. Men den som handlar i perspektivet timmar blir hopplöst efter när andra handlar i perspektivet minuter, sekunder och millisekunder. Den ena banken efter den andra har också mycket riktigt lagt ner sina tradingavdelningar, sedan det visat sig att denna kassako inte längre kan leverera några vinster och daytraders har blivit ett mer sällsynt fenomen i affärstidningarnas spalter, troligen för att de inte längre kan göra några vinster och därmed sakta försvinner från marknaden.
    Har the black box några övriga allvarliga implikationer på världens ekonomier, och ytterst världsfreden?
    Absolut, det måste tilläggas – vilket kanske är viktigare än någonting annat i samband med svarta lådor – så inte bara hotas globaliseringen och småaktörerna, utan också så avgörs affärer till fördel för de länder och finansinstitut som ligger geografiskt närmast USA och Wall Street och som har millisekunder snabbare kommunikation med NASDAQ på grund av att ljuset har en ändlig hastighet, och det skapas därför en tidsdifferens i informationsflödet mellan aktörer i olika länder, vilket gör att det de facto byggs upp effektiva tullmurar mellan finanscentrumen. När kabelns längd blir avgörande för framgången på marknaden skapas en ny sorts protektionism, en postglobalistisk protektionism. En svensk aktör med pengar har dessbättre alltid råd med att bygga en black box-facilitet i utkanten av New York, om han kan hitta mark för detta ändamål. Om han redan finns i Nasdaqs eller Nyses lokaler så har han givetvis en liten svart minilåda att tillgå. Problemet är att pengaflöden är människor (tänk på att nationalekonomi är ett humanistiskt ämne) vilket gör att när exploatören tjänar pengar på Nasdaq eller Nyse så innebär det att han förlorar det mesta av de i Sverige intjänade satsade pengarna, till USA, för pengarna tar sig endast undantagsvis tillbaka till Sverige och bidrar till den svenska industrins uppbyggnad. Det hade inte behövt vara så, för vi har samma möjligheter att dra hem amerikanska pengar till Sverige, men under rådande omständigheter – USA är stort med mycket att erbjuda, och Sverige är litet och ointressant utom kulturellt, men vi saknar marknadsföringen och karisman – så är det så. Naturligtvis så har exploatören en black box-facilitet i Sverige också om han är smart, vilket innebär att han får lättare att behålla de svenska pengarna i Sverige och att amerikanarna får svårare att konkurrera om kapital (människor) som kan eller inte kan ta sig från Sverige till USA. USA ligger i alla fall före med implementeringen av svarta lådor, i Sverige finns eller fanns det fortfarande ett motstånd mot högfrekvenshandel. Den som vinner på systemet är naturligtvis USA, det bevisas av att betydligt fler svenskar flyttar till USA än amerikaner flyttar till Sverige, och det innebär att den ekonomiska tyngden glider över till USA (där den redan är). Det spelar egentligen ingen roll att man kan plugga in en liten svart låda på Nasdaq som svensk, för allt man gör är att bidra till det amerikanska ekonomiska systemet för det mesta, lite förenklat. Men det är trots allt bättre att vara närvarande på Nasdaq och Nyse på lika villkor (att ha svarta lådan), än att inte vara det.
    Vad jag vill ha sagt är att högfrekvenshandel är protektionistiskt. Var och en kan väl se konsekvenserna på sikt av detta? Dopingen på finansmarknaderna i Västvärlden är inte bra för globaliseringen och därför så är den inte bra för tillväxt och välstånd. Enskilda aktörers doping kan rentav vara en bidragande orsak till den rådande finanskrisen och en starkt bidragande orsak till det att stora delar av världen inte tycks ha förmågan att återhämta sig från den ekonomiska krisen som inleddes 2008, eftersom dopingen kan jämföras med tullmurar mellan länder där några länder favoriseras framför andra genom att dessa länder ligger närmare epicentrumet NASDAQ. Redan år 2006 var en tredjedel av alla EU:s och USA:s aktieaffärer drivna av ”algorithms” eller automatiska program, 2009 stod sådana program för 73 % av all US equity trading. Artificiellt intelligenta och självlärande black boxar idag 2011 får man förmoda har gjort framsteg och genererar ännu mer pengar till dess Hedgefonder och banker. Idag ägs en genomsnittlig aktie i USA i 22 sekunder. Men någon måste förlora på spelet när andra vinner, och det tycks bland andra vara stater, villaägare, småsparare, pensionssparare och perifera småaktörer på finansmarknaden, beroende på var man bor i världen. Bankerna lurar sig själva och förlorar i förlängningen på högfrekvenshandeln på grund av dess antiglobala natur. Vi borde ha agerat tidigare, men tyvärr så har Hedgefondaktörerna, bankerna och aktiemäklarna hunnit investera hundratals miljoner i gigantiska, elektroniska inomhusanläggningar. Får vi inte med oss USA i en banning av svarta lådor så får vi nog leva med fenomenet. Så länge som amerikanarna har svarta lådor så måste vi ha svarta lådor, för annars så får amerikanarna fördelar gentemot oss som stat! Globalisering är bra, men man ska kunna konkurrera också, vi vill inte ha en ny Weimarkris anno 1923-1924 alt 1932-1933 i Sverige.

    Gilla

 2. Låt mig först säga att jag håller med dig i det mesta Edwardsson.

  ”Ingen skall kunna bli vald eller utsedd till samma post mer än tre gånger på rad”.

  Jag tycker att det räcker med två ggr på rad. 8 år är en lång tid. 8 år hinner korrumpera de flesta, eller så går gränsen där någonstans. Det är ju på grund av korrumperade ledare som vi ska ha maktdelning och, som i detta fall, en begränsning av ämbetstiden.

  När det gäller att privatisera SJ så kan det vara på sin plats att säga att, Sverige kanske inte är stort nog för att kunna ha 180 mil järnväg från norr till söder utan statlig inblandning. Skulle inte flyget konkurrera bort järnvägen på de längre sträckorna så att försvaret inte längre kan förflytta sig via järnväg? Skulle inte bussar konkurrera bort järnvägen på de kortare sträckorna? Skulle inte allt det här begränsa vår existentiella överlevnad på lång sikt? Vad tror du?

  Det svenska försvaret tillsammans med polisväsendet, fängelser och domstolar utgör medborgarnas yttersta skyddsbarriär. Därför föreslår jag att försvaret enligt grundlagsbestämmelse aldrig ska få tillåtas att understiga 2 procent av BNP.

  När det gäller fri etableringsrätt för TV- och radiosändningar så säger jag som Palme sade till min avlidne far i början av 1980-talet; ”Det finns inte bandbredder nog för fler medier i etern.” Men det fanns det i USA. Palme ljög! Men saken är nog trots allt den att det finns en övre gräns för hur många band som kan samexistera funktionellt i etern utan att störa ut polisens och försvarets och luftfartsverkets radiotrafik, även med dagens teknik.

  Vad ska vi med 20 nya kärnkraftverk till??? Runt 3 räcker.

  Får jag använda dina förslag i ‘Grundlags- och demokratifrågor’ oredigerade till min bok Revolution in Military Affairs? Den ligger på nätet trots att den inte är helt färdig (jag föredrar att arbeta så). Den kommer att hamna i ‘Kapitel 9. Mellan skål och vägg’. Naturligtvis så kommer jag att referera till dig i boken.

  Med vänlig hälsning Roger Klang, civis Lundensis, Scaniae Sveciae

  Gilla

  • Det är inte förbjudet per se. Man kan äga guld. Men man kan inte sälja den utan att betala straff skatt. Den är så hög att det blir olönsamt. Det är i alla fall vad jag har hört. Vi har ju ingen guldfot i Sverige.

   Gilla

  • Vi har inga guldreserver i Sverige. Inte bara är det olönsamt att sälja guld utan man går med kraftig förlust. Jag har en kompis som har ett par hekto guld i sitt bankfack sedan hedenhös. Å andra sidan så är han lite bakom och kan ha fel. Men har du sålt någon vigselring i Sverige så vet du hur lite man får för guldet.

   Gilla

 3. Ja, jag har då inte tänkt sluta med aktiesparande, alldeles oavsett daytradare, svarta lådor, flumliberaler, tänkbara utomjordingar, eller vad tusan som helst. Tja.

  Allt gott,
  Thomas

  Gilla

 4. Mycket av det du föreslår är helt ok, men här några i all hast nedskrivna kommentarer, tillägg, förändringar;
  Den personliga integriteten måste stärkas. Kameraövervakningen på allmän plats måste begränsas i och med att den i princip förbjuds. ”I princip” innebär att den – efter prövning – kan tillåtas i vissa specifika fall. Företags och myndigheters okynnesanvändning av personnumret måste få ett slut. Tele- och internetabonnemang och liknande ska vara knutet till namn och adress, inte till personnummer.
  Värna kontanterna! Gör det möjligt för löntagare att få sin lön i kontanter. Ska vi ha systemet med bankoktroj, vilket är inte är helt självklart att vi ska ha, så bör ett krav vara att en bank måste tillhandahålla kontanthantering.
  Jag är skeptisktill att kronan, som enda valuta, knyts till guldet. För att avskaffa Riksbankens räntemakt krävs nog att Riksbankens monopol på sedelutgivning avskaffas, vilket i och för sig är fullt möjligt.
  Är också skeptisk till att differentiera nivån på reavinstskatten beroende på längden av aktieinnehaven, vilket dock inte innebär att jag är emot en sänkning av reavinstskatten.
  Inför ett rejält grundavdrag för enskilda firmor.
  SVT och SR kan behållas, men ska absolut inte finansieras med en licensavgift.
  Tycker att gränsen för att invandrare med pengar ska tillåtas flytta hit och starta företag är lite väl tilltagen. Ofta krävs det betydligt mindre än 5 miljoner i starkapital för att starta ett (lyckosamt) företag.

  Liked by 1 person

 5. Problemet med SVT och SR och UR är att de tvångsrekvirerar mina pengar för att göra propaganda mot mig samtidigt som de inte kan röstas bort av mig och andra oppositionella. De kan därför inte få tillåtas att leva på skattepengar heller, på grund av att det är en demokratifråga. Public Service ska få lära sig att leva på frivilliga donationer, som i USA. Och det ska vara ett aktivt val för medborgarna att skänka pengar till SVT/SR/UR, inte som med finansieringen av den f.d. statskyrkan idag alltså.

  Gilla

 6. Bortsett från punkterna om (ärftlig, förmodar jag?) monarki och EU-medlemskapet, så har vi här nästan precis Fria Medborgares partiprogram.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s